2019-12-07

استعدادیابی

برگزاری آزمون استعدادیابی برای کودکان جمعیت امام علی (ع) شیراز     آزمون استعدادیابی توسط واحد بهداشت و سلامت روان در خانه ایرانی سعدی برگزار شد.این آزمون […]
2019-08-01

گزارش عملكرد سلامت روان

تشکیل پرونده . برای هر یک از کودکان جمعیت امام علی (ع)، جلسات مشاوره فردی با روانشناسان جمعیت امام علی (ع) گذاشته شده و در این […]