کارگاه شناسایی با مواد مخدر و آسیب شناسی
2019-12-07
سیل در سیستان و بلوچستان
2020-01-29

کنار کودکان شادی را تجربه کردیم و بار دیگر این عهد را به خاطر آوردیم که برای شادی آن ها دست از تلاش برنمی داریم. 

باشد که خنده سهم تمام کودکان باشد.

سپاس که در این مسیر همراهمان هستید

.

.

.

………………...  .     ..     .

.

.

.

………………... ……     ……

.

.

.

………………..………………..

.

.

.

………………..………………..