کسب مقام کودک خانه ایرانی
2019-11-03
روز دانش آموز
2019-11-10

تعداد محدودی از کوره های محمودآباد کوار واقع در استان فارس شناسایی شد. تمام کارگران اتباع افغان می باشند که معمولا در سال های اخیر به ایران مهاجرت کرده اند. به گفته آن ها دلیل مهاجرتشان فرار از جنگ و ترس از طالبان بوده است.

تمام اعضای خانواده ها که دارای توان جسمی مناسب می باشند در کوره مشغول به کار هستند. کودکان زیادی از سن حدودا 7 سالگی در کنار دیگر اعضای خانواده در این فضا مشغول به کار می شوند.

تعدادی از کودکان که اغلب آن ها دختر هستند به دلیل ضعف فرهنگی خانواده ها و نداشتن مجوز، از تحصیل محروم می باشند.

طول مدت کار سالانه برای زن ها و بچه ها سه ماه تابستان است. تمامی کارگران به طور هفتگی به ازای کاری که انجام می دهند حقوق دریافت می کنند.

.

.