کوچه گردان عاشق
2019-08-08
آیین طفلان مسلم
2019-08-30
كلاس قصه به دو صورت قصه خواني و قصه پردازي برگزار ميشود. در كلاس قصه خواني ، قصه گو يا يكي از كودكان از روي كتاب قصه ميخواند سپس كودكان در مورد قصه اظهار نظر ميكنند و فضاي گفتگو شكل ميگيرد.
در كلاس قصه پردازي ، كودكان تشويق ميشوند كه با استفاده از نقاشي و كولاژ فضاي داستاني را ايجاد كنند و سپس قصه را براي قصه گو تعريف كنند.بعضي از قصه ها به صورت كتابچه چاپ شده و به كتابخانه ي خانه ايراني اضافه ميشود.
جهت افزايش تمركز و همكاري از موسيقي و بازي هاي گروهي هدفمند استفاده ميشود.