گزارش فعاليت تداركات و پشتيباني مالي 1
2019-07-29
گزارش فعاليت تداركات و پشتيباني مالي 2
2019-08-01

هدف از برگزاري دوره هاي آموزشي هنرهاي تجسم، پرورش خلاقيت در كودكان و نوجوانان و به فعليت رساندن توانايي هاي بالقوه ايشان در اين زمينه مي باشد.

در اين مسير هنرآموزان با فراگيري تكنيك هاي مختلف ( مانند خمير بازي ) به ايده پردازي و ساخت حجم مي پردازند.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.