تسلیت هیات مدیره خانه خیرین کشور به خانواده بزرگ خیرین فارس