گزارش عملکرد مرداد و شهریور ماه 1397 موسسه خیریه حضرت بتول (س)