سومین جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان فارس