جشن تولد گلهای موسسه خیریه امام صادق(ع) شیراز همکار خانه خیرین استان فارس
2017-12-16
نتیجه انتخابات هیأت مدیره انجمن مددکاری اجتماعی ایران در تاریخ چهارشنبه 27 دی ماه 1396
2018-01-20

در مورخ 04/10/1396 جلسه هیأت مدیره خانه خیرین استان فارس با حضور معاون محترم سازمان بهزیستی در امور مشارکت های مردمی و امور موسسات خیریه و دبیران و اعضای کمیته های استانداردسازی و خدمات و مناطق برگزار و ضمن ارائه گزارش کار کمیته های مذکور مقرر گردید که سازمان بهزیستی در این خصوص همکاری های لازم را مبذول داشته و در اسرع وقت طرح های مربوطه به صورت پایلوت در تعدادی از موسسات خیریه داوطلب به اجرا گذاشته شود تا پس از ارزشیابی و رفع نواقص احتمالی، اجرایی شدن آن در سطح استان مورد پیگیری قرار گیرد.