اولین کنگره بین المللی 60 سال مددکاری اجتماعی در ایران