اولین نشست: نقش سازمان های مردم نهاد در ارتقای سلامت روانی جامعه به ابتکار دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس با همکاری خانه خیرین استان فارس و تعدادی از سازمان ها و نهاد های اجتماعی