شناسایی و مددکاری

آموزش درسي و مهارت آموزي
۱۳۹۶-۰۷-۰۱
بهداشت و درمان
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
در جمعیت امام علی، شناسایی خانواده های مناطق حاشیه، بررسی وضعیت شان و نیازسنجی آنها به عهده واحد شناسایی می باشید.
در این واحد، با بررسی دقیق شرایط خانواده و معضلاتی که خانواده درگیر آن ها هست، تلاش می شود بهترین خدمات با توجه به توان جمعیت به خانواده ها ارائه شود.
در صورت عدم توان در برآورده سازی نیازهایشان، خانواده ها به مراجع ذی صلاح ارجاع داده خواهند شد.
.
.
.
.
علاوه بر خانواده های مناطق حاشیه، این واحد به شناسایی کودکان کار، بررسی شرایط شغلی آن ها، خانواده، سلامت جسمی و روحی کودکان، آسیب هایی که متحمل می شوند و به طور کلی مسائلی که یه کودک کار با آن درگیر است، میپردازد.