امداد رسانی های عمومی

تداركات و پشتيباني مالي
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
روابط عمومي و جذب سرمايه
۱۳۹۶-۰۶-۳۱

در شرایط خاص و بحرانی نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی و هر آنچه که نیازمند امداد رسانی باشد، خانه خیرین فارس هر آنچه را که در توان دارد، انجام می دهد تا بتواند گرهی از مشکل شخصی نیازمند بگشاید.

گزارش عملکرد

۱۳۹۸-۰۵-۱۵

گزارش امداد عمومی سیل شیراز

۱۳۹۸-۰۵-۱۵

گزارش امداد عمومی سیل خوزستان

۱۳۹۸-۰۵-۱۵

گزارش امداد عمومی زلزله کرمانشاه