امداد رسانی های عمومی

فرهنگ سازی
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
بیماری های خاص
۱۳۹۶-۰۶-۳۱

در شرایط خاص و بحرانی نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی و هر آنچه که نیازمند امداد رسانی باشد، خانه خیرین فارس هر آنچه را که در توان دارد، انجام می دهد تا بتواند گرهی از مشکل شخصی نیازمند بگشاید.