2019-11-03

کسب مقام کودک خانه ایرانی

یعقوب نیمایی یکی از کودکان جمعیت امام علی (ع) شیراز موفق به کسب مقام دوم حفظ در نخستین دوره مسابقات حفظ و قرایت سوره مبارکه محمد(ص) […]
2019-10-13

المپیاد ملی بازی های فکری

2019-10-13

جشنواره داستان کودک

2019-10-13

مسابقات بازی فکری

2019-10-13

یک سیاره شخصی