بسته های حمایتی
2020-09-04
کامپیوتر برای همه
2021-07-24

مرحله اول برنامه مهر در شهریور جمعه هفتم شهریور که جمعیت امام علی قصد دارد به ۵۰۵ کودک شناسایی شده، بسته لوازم التحریر اهدا نماید به پایان رسید.

در این مرحله ۲۰۵ بسته لوازم التحریر آماده توزیع شدند.