گزارش فعاليت تداركات و پشتيباني مالي ۱
۱۳۹۸-۰۵-۰۷
گزارش فعاليت تداركات و پشتيباني مالي ۲
۱۳۹۸-۰۵-۱۰

هدف از برگزاري دوره هاي آموزشي هنرهاي تجسم، پرورش خلاقيت در كودكان و نوجوانان و به فعليت رساندن توانايي هاي بالقوه ايشان در اين زمينه مي باشد.

در اين مسير هنرآموزان با فراگيري تكنيك هاي مختلف ( مانند خمير بازي ) به ايده پردازي و ساخت حجم مي پردازند.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.