گزارش عملکرد مرداد و شهریور ماه ۱۳۹۷ موسسه خیریه حضرت بتول (س)