فرهنگ سازی

سلامت روان
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
امداد رسانی های عمومی
۱۳۹۶-۰۶-۳۱

در خانه خیرین فارس ما بر این باوریم که امدادرسانی تنها کمک به افراد محتاج و بی بزاعت که درگیر روزمرگی خود هستند، نیست! کمک به فرد کهنسالی که قصد عبور از خیابان را دارد، عیادت از سالمندانی که در خانه سالمندان هستند، اطلاع رسانی و آموزش صحیح رد شدن از خط عابر پیاده و ….

همه و همه از جمله مواردی هستند که نیاز به فرهنگ سازی دارند و می توانند اثرات مثبتی در جامعه داشته باشند.