آموزش کودکان

شناسایی خانواده های نیازمند
۱۳۹۶-۰۷-۰۱

خانه خیرین فارس با توجه به ظرفیت نیروی انسانی داوطلب موجود خود، توانسته است با به کارگیری این ظرفیت توانمند، به آموزش کودکان مناطق حاشیه و خانواده­های آنها بپردازد. لذا عمده فعالیت تعریف شده در خانه خیرین فارس، متمرکز بر آموزش این کودکان در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی است. در خانه خیرین فارس، فعالیت­های واحد آموزش به دو دسته کلی درسی (سوادآموزی و کمک درسی) و غیردرسی(هنر، ورزش و مهارت­های زندگی) تقسیم می­گردد.