تسلیت هیات مدیره خانه خیرین کشور به خانواده بزرگ خیرین فارس

بزرگترین طرح محرومیت زدایی در کشور با مشارکت خانه خیرین استان فارس اجرا شد
2019-05-25
طرح استاندارد سازی خیریه ها بررسی شد
2019-06-11

کل نفس ذائقه الموت
خیری دلسوز و مددکاری توانا دست مهربانش را از سر خانه خیرین فارس برداشت و ما را در غمی شگرف فرو برد
بدینوسیله ضایعه بزرگ از دست رفتن حاج آقا معینی را به خانواده معظم ایشان و جمع بزرگ خیرین فارس تسلیت عرض می نماییم

 از طرف هیات مدیره خانه خیرین کشور

عبدالعلی شمس