کارگاه های آموزشی موسسه نگرش آسمانی شهرراز با همکاری خانه خیرین

طرح ملی توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده
2018-07-16
موضوع : جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری فارس
2018-08-01

خانه خیرین استان فارس با همکاری موسسه خیریه نگرش آسمانی بصورت پیوسته اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی جهت اقشار مختلف مردم به ویژه زنان بی سرپرست خانواده در مناطق محروم شهر شیراز مینماید.